Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 28 2019

letha0
19:10
0522 1bbf 500
Reposted fromsailormoon sailormoon viacarlandlouise carlandlouise

June 17 2019

letha0
20:25
Belgia
Reposted frommissyseepy missyseepy viascorpix scorpix
letha0
20:25
6025 22d6
Reposted frompiehus piehus viascorpix scorpix
letha0
20:24
Reposted fromFlau Flau viakokoloko kokoloko
letha0
20:24
4517 a5b4 500
Reposted fromtojika4 tojika4 viakokoloko kokoloko
letha0
20:24
6607 f3f7 500
Reposted fromtgs tgs viakokoloko kokoloko
letha0
20:24
5786 c969 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viakokoloko kokoloko
letha0
20:24
letha0
20:23
1308 9e59 500
By Piotr Szumigaj
Reposted fromsoftboi softboi viascorpix scorpix
letha0
20:22
8549 9d9b
"It is very important to have a balanced breakfast to start the day"
Reposted fromkarmaflimmern karmaflimmern viascorpix scorpix
letha0
20:21
4139 5745
Reposted fromdrecksack drecksack viaPsaiko Psaiko
letha0
20:21
Reposted fromFlau Flau viaPsaiko Psaiko
letha0
20:19
5473 c552 500
Reposted fromhagis hagis viascorpix scorpix
letha0
20:18
4877 ecbc
Reposted fromqb qb viascorpix scorpix
letha0
20:17
0778 3e71 500
Reposted fromsoftboi softboi vialekkaprzesada lekkaprzesada
letha0
20:16
letha0
20:16
4872 4b67 500
Reposted frommothsdevourer mothsdevourer viaszydera szydera
letha0
20:16
Profesor językoznawstwa, przewodniczący wszystkich istniejących w Polsce komisji językowych, podczas zajęć poprosił studentkę o przeczytanie słownikowej definicji wyrazu „kochać”. Gdy studentka wykonała jego zalecenie, referując, że „kochać” to znaczy: „darzyć sympatią, uwielbieniem etc.”,
profesor teatralnie się oburzył: To są bzdury! Darzyć sympatią mogę bardzo wielu ludzi, ale to jeszcze nie znaczy, że ich wszystkich kocham. Najlepszą definicję słowa "kochać" stworzyła językoznawczyni, Anna Wierzbicka "Kochać, to chcieć być czyimś dobrem" Zapamiętajcie to: chcieć być czyimś dobrem.
http://niewinni-czarodzieje.pl/czy-warto-studiowac-polonistyke
Reposted fromciarka ciarka viaszydera szydera

June 14 2019

letha0
23:23
3984 8411
Reposted frompunisher punisher viagruetze gruetze
letha0
23:23
3501 079a 500
Reposted fromtotal1ty total1ty vialoki loki
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl