Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 22 2017

letha0
21:38
8699 2ba2 500
Reposted fromInsomniaNervosa InsomniaNervosa viagruetze gruetze
letha0
21:38
21:38
letha0
21:09
5908 cb23
Reposted fromdamagedsoul damagedsoul viajobi jobi
letha0
21:09
Po co nam pięćdziesiąt lat szczęścia, skoro możemy mieć romans w tramwaju i wysiąść na innych przystankach?

Największe miłości to te, których nigdy nie było.
— Ochocki
Reposted fromvith vith viajobi jobi
letha0
21:09
— Chciałabyś, żeby miłość do­wiodła ci, że is­tnieje. Nie tędy dro­ga. To ty masz do­wieść, że istnieje.
— W ja­ki sposób?
— Zaufać. 
— Éric Emmanuel Schmitt "Małe zbrodnie małżeńskie"
Reposted fromczterywiekipozniej czterywiekipozniej viajobi jobi
letha0
21:08
outdoors
Reposted fromDeva Deva viajestjuzwiosna jestjuzwiosna
letha0
21:08
Reposted fromznotti znotti viajestjuzwiosna jestjuzwiosna
letha0
21:08
1741 64ea 500
A true revolutionary
Reposted fromdingens dingens viakokoloko kokoloko
letha0
21:08
2524 b23a 500
Reposted fromjazziee jazziee viakokoloko kokoloko
letha0
21:07
6033 edda
Reposted fromflyingwhales flyingwhales viakokoloko kokoloko
21:07
4176 4d70 500
Reposted fromthecrapshoot thecrapshoot viakokoloko kokoloko
letha0
21:07
4596 7504
Reposted fromhellhasnofury hellhasnofury viakokoloko kokoloko
letha0
21:07
Reposted fromnaich naich viajestjuzwiosna jestjuzwiosna
letha0
21:07
5614 566d
letha0
21:06
5352 682e
do you believe in fairies?
Reposted fromregcord regcord viajestjuzwiosna jestjuzwiosna
letha0
21:06
3047 3d81
So who's going to tell Fred it snows everyday?
Reposted fromleniwabula leniwabula viajestjuzwiosna jestjuzwiosna
letha0
21:06
9033 e6c1
Reposted fromniewaedzi niewaedzi
letha0
21:06
letha0
21:05
4685 a583 500
Reposted fromhepke hepke viajestjuzwiosna jestjuzwiosna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl