Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 17 2018

letha0
14:22
Reposted fromFlau Flau
14:22
8940 b32e
Reposted fromkniepuder kniepuder viaPoranny Poranny
letha0
14:21
6050 73c7 500
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viaPoranny Poranny
letha0
14:20
letha0
14:20
7330 6935
Reposted fromtichga tichga viaTamahl Tamahl
letha0
14:20
1451 f34f 500
Reposted fromstroschek stroschek viapl pl
letha0
14:20
1523 cd17
Reposted fromfungi fungi
letha0
14:19
0249 681e 500
letha0
14:19
0779 8f60
Reposted fromnazarena nazarena viaMigotliwa Migotliwa
letha0
14:19
8422 e39a 500
Reposted fromparafina parafina viaMigotliwa Migotliwa
letha0
14:18
Nie próbuj kochać za dwoje. Nie myśl: To nic, że on kocha trochę mniej - za to ja kocham trochę więcej. Kiedyś to w końcu się wyrówna, on w końcu nauczy się kochać tak mocno jak ja. Nie rób tego, droga nieznana przyjaciółko, która teraz może po raz pierwszy zastanawiasz się nad strategią miłości. Nie rób tego, nawet nie próbuj, bo to się nie sprawdza nigdy.
— Roma Ligocka - "Radość życia"
Reposted fromdreamadream dreamadream viagdziejestola gdziejestola
letha0
14:18
letha0
14:18
3560 9e69
Reposted fromskydiverka skydiverka viagdziejestola gdziejestola
14:18
6744 83f8 500
Reposted fromcypheroftyr cypheroftyr viagdziejestola gdziejestola
14:18
7961 5657
letha0
14:18
5329 de2c
letha0
14:17


Reposted fromjaneausten janeausten viagdziejestola gdziejestola
letha0
14:17
letha0
14:17
4430 87ca 500
letha0
14:16
3256 bfae 500
Reposted frommsto msto viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl